1. Tuần này
  2. Tuần sau

The Garden Shopping Center
Tuần này: 25 – 31 tháng 7 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Hercules (3D) (NC16)*
10:30
12:25
14:20
16:15
18:15
20:15
 
Dị Biến (NC16)*
10:40
12:30
14:15
16:00
17:45
19:30
21:15
 
Thợ Săn Linh Hồn
10:50
14:40
18:30
 
Tượng Sáp Ma (NC16)*
12:40
16:30
20:30
 
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
12:50
16:45
20:45
 
Đoạt Hồn (NC16)*
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
 
Thế Giới Máy Bay 2
11:10
15:00
19:00
 
Transformers 4 (3D)
11:00
14:00
17:00
20:00
 
Lưu ý : Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.
 
 

The Garden Shopping Center
Tuần sau: 1 - 7 tháng 8 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho trẻ em dưới 16 tuổi.