1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

The Garden Shopping Center
Tuần này : 18 – 24 Tháng 04 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Nhiệm Vụ Cuối Cùng (NC16)*
10:20
14:20
18:20
 
Kẻ Truy Sát (NC16)*
11:00
13:10
15:15
17:15
19:15
21:15
 
Người Băng
12:20
16:20
20:20
 
Chiến Binh Mùa Đông (3D)
10:50
13:20
15:50
18:20
20:50
 
Vợ Quỷ
10:40
12:40
14:40
16:40
18:40
20:40
 
Rio 2
11:15
13:10
15:05
17:00
19:00
21:00
 
Rio 2 (3D)
10:30
12:30
14:30
16:30
18:30
20:30
 
Lưu ý    : Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho dưới 16 tuổi.
 
 

The Garden Shopping Center
Tuần sau :25 / 04 – 01 / 05 năm 2014

 
Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
 
Lưu ý    : Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không cần báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho dưới 16 tuổi.