1. Tuần Này
  2. Tuần Sau

Vincom Mega Mall Royal City
Tuần này: 18 - 24 Tháng 07 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
Thế Giới Máy Bay 2 (3D)
10:20
12:00
13:40
15:20
-
17:00
18:40
20:20
Thế Giới Máy Bay 2
14:20
19:00
Sự Khởi Đầu của Hành Tinh Khỉ(3D)
10:40
13:15
15:45
18:15
20:45
Sự Khởi Đầu của Hành Tinh Khỉ
10:00
12:30
15:00
17:30
20:00
TRANSFORMERS 4 (3D LOUNGE)
10:30
13:45
16:45
19:50
TRANSFORMERS 4(3DPROMOTION*)
20:20
TRANSFORMERS 4
11:15
16:00
20:40
Đoạt Hồn (NC16)*
10:00
10:50
11:50
12:40
13:40
-
14:30
15:30
16:20
17:20
-
18:15
19:10
20:10
21:00
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
10:10
12:20
14:30
16:40
19:00
21:15
Linh Hồn Báo Thù (NC16)*
10:20
12:25
14:30
16:35
18:40
20:50
Bạn Trai Mới Của Em Là Ma
11:00
15:30
20:15
Yêu Cuồng Si
13:20
17:50
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.
(3D PROMOTION)*: Không áp dụng cho các suất chiếu phòng Lounge.

Vincom Mega Mall Royal City
Tuần sau: 25 - 31 Tháng 07 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
HERCULES (3D LOUNGE) (NC16)*
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20
HERCULES (3D) (NC16)*
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:00
TRANSFORMERS 4 PROMOTION (3D)
10:30
13:30
17:00
20:00
HERCULES
10:40
14:20
Tượng Sáp Ma (NC16)*
12:30
16:10
18:00
20:10
Dị Biến (NC16)*
10:15
12:00
13:45
15:30
17:15
19:00
20:50
Sự Khởi Đầu của Hành Tinh Khỉ
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
Đoạt Hồn (NC16)*
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:10
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
10:10
12:20
14:30
16:40
19:00
21:15
Thế Giới Máy Bay 2
10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:45
20:30
Thợ Săn Linh Hồn
10:40
12:20
14:00
15:40
17:20
19:00
20:40
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.