1. Tuần này
  2. Tuần sau

Vincom Mega Mall Times City
Tuần Này: 18 - 24 Tháng 7 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
TRANSFORMERS 4 (3D Lounge)
10:30
13:45
16:45
19:50
TRANSFORMERS 4 - Promotion(3D)
20:20
TRANSFORMERS 4
11:15
14:30
17:30
20:30
PLANES 2 (3D)
10:10
11:50
13:30
15:10
16:50
18:30
PLANES 2
11:00
12:40
14:20
16:00
17:40
19:20
21:00
Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ(3D)
10:40
13:15
15:45
18:15
20:45
Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ
10:00
12:30
15:00
17:30
20:00
Linh Hồn Báo Thù (NC16)*
11:30
15:45
20:20
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
10:20
12:30
14:40
16:50
19:00
21:15
Đoạt Hồn (NC16)*
10:00
10:50
11:50
12:40
13:40
14:30
15:30
-
16:20
17:20
18:10
19:10
20:00
21:00
Bạn Trai Mới Của Em Là Ma (NC16)*
10:30
15:15
20:10
Yêu Cuồng Si
12:45
17:40
Người Tình Ma (NC16)*
13:45
18:00
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Vincom Mega Mall Times City
Tuần Sau: 25 - 31 Tháng 7 Năm 2014

Phim
Suất 1
Suất 2
Suất 3
Suất 4
Suất 5
Suất 6
Suất 7
HERCULES (3D Lounge)
11:10
13:00
14:50
16:40
18:30
20:20
HERCULES 2 (3D)
10:00
11:50
13:40
15:30
17:20
19:10
21:10
HERCULES
10:40
12:30
14:20
16:10
18:00
20:00
TRANSFORMERS 4 - Promotion (3D)
10:30
13:45
17:00
20:00
Dị Biến
10:15
12:00
13:45
15:30
17:15
19:00
20:50
PLANES 2
10:20
12:00
13:40
15:20
17:00
18:45
20:30
Sự Khởi Đầu Của Hành Tinh Khỉ(3D)
10:45
13:15
15:45
18:15
20:45
Tượng Sáp Ma
11:00
12:50
14:40
16:30
18:20
20:10
Thợ Săn Linh Hồn
11:40
12:20
14:00
15:40
17:20
19:00
20:40
Triệu Cách Chết Miền Viễn Tây (NC16)*
10:10
12:20
14:30
16:40
19:00
21:15
Đoạt Hồn (NC16)*
10:10
12:00
13:50
15:40
17:30
19:20
21:10
Lưu ý: Lịch chiếu phim có thể thay đổi mà không báo trước.
(NC16)*: Phim không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.